Informacje Ogólne

 1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego LET’S SHINE, dostępnego pod adresem internetowym: www.lets-shine.pl jest: LET’S SHINE Anna Yavuz i Jarosław Ziemnik spółka cywilna , ul.Nowowiejska 17 48-303 Nysa, NIP 7532458482, REGON 387532369, tel.736642888 oraz 505550415, mail: info@lets-shine.pl .

 2. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.lets-shine.pl jest sprzedaż detaliczna odzieży za pośrednictwem sieci Internet.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności: ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny, ustawy z dnia 30 maja 2014r o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych

 4. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

Definicje

 1. REGULAMIN - niniejszy regulamin

 2. SKLEP - sklep internetowy dostępny pod adresem www.lets-shine.pl.

 3. SPRZEDAWCA –LET’S SHINE Anna Yavuz i Jarosław Ziemnik s.c. , ul Nowowiejska 17, NIP 7532458482, REGON 387532369.

 4. KLIENT – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Towary za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.lets-shine.pl.

 5. ZAMÓWIENIE – złożona przez Klienta za pośrednictwem dostępnego na stronie Sklepu formularza, oferta zawarcia umowy sprzedaży.

 6. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego.

 7. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży.

 8. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie

 9. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży Towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą, a Klientem za pośrednictwem sklepu internetowego.

 10. TOWAR – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego.

 11. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 12. MIEJSCE WYDANIA TOWARU – miejsce wskazane przez Klienta w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Klienta Towar z wyłączeniem odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy znajdującej się pod adresem Nowowiejska 17 48-303 NYSA. ;

 13. MOMENT WYDANIA TOWARU – moment, w którym Klient lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje Towar będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;

 14. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – czas, w którym zamówienie złożone przez Klienta powinno zostać skompletowane. Do czasu realizacji zamówienia nie będą wliczane dni, w których Sklep oczekuje na dokonanie płatności przez Klienta

OGÓLNE POSTANOWIENIA

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, a w szczególności:

  1. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień na Towary dostępne w ramach Sklepu

  2. tryb, warunki oraz zasady zawierania i wykonywania Umów Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu,

  3. tryb, warunki oraz zasady składania reklamacji oraz dokonywania zawrotu Towarów,

  4. tryb, warunki oraz zasady odstąpienia od zawartej Umowy Sprzedaży

 2. Dokonać Zamówienia poprzez Sklep może każda osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych.

 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 4. Wszelkie informacje na temat Sklepu, a także kontakt z właścicielem Sklepu możliwy jest poprzez adres e- mail: info@lets-shine.pl. oraz telefonicznie pod numerem telefonu 736642888 oraz 505550415.

TOWARY

 1. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.

 2. Dostępność Towarów na stronie www.lets-shine.pl w danym momencie nie wskazuje ani nie jest gwarancją, że te Towary będą dostępne zawsze. Sprzedawca zastrzega prawo do wycofania ze sprzedaży dowolnego produktu w każdym momencie

REJESTRACJA

 1. Rejestracja w Sklepie jest dobrowolna i bezpłatna, i nie jest konieczna aby dokonywać zakupów.

 2. W celu dokonania rejestracji w sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.

 3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu rejestracji zobowiązany jest podać następujące dane:

 • Imię,

 • Nazwisko,

 • Ulica, nr,

 • Kod pocztowy

 • Miasto

 • Kraj

 • Telefon

 • E-mail

 • Hasło

 • Powtórz hasło

4. Oprócz danych wskazanych w ust. 3 powyżej, Użytkownik nie będący konsumentem, zobowiązany jest podać dodatkowo:

 • Nazwę firmy

 • NIP

5. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto.

6. W przypadku gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik zobowiązany jest do ich aktualizacji w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.

7. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Sklepu.

8. Sprzedawca nie odpowiada za jakiekolwiek konsekwencje związane ze zmianą danych Użytkownika jeśli nie został o nich poinformowany lub też został o nich poinformowany po przekazaniu Towaru do wysyłki.

8. Klient podczas rejestracji ma możliwość opcjonalnego wyrażenia zgody na informowanie go o promocjach i nowościach, wysyłanych na podany przy rejestracji adres mailowy.

ZAMÓWIENIA

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.lets-shine.pl

 2. Sklep prowadzi sprzedaż na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i poza granicami kraju.

 3. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.

 4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

 5. Zgodnie z przepisami prawa do zawarcia umowy dochodzi z chwilą złożenia zgodnego oświadczenia woli przez obie strony, to jest: skutecznego złożenia zamówienia przez Klienta oraz potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sklep.

 6. Zamówienia Towaru w Sklepie można dokonać zarówno przy użyciu zarejestrowanego przez Klienta Konta jak również bez uprzedniej rejestracji.

 7. W celu wyboru Towaru i złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „mojego koszyka” Towar, który zamierza kupić.

 8. Dodanie produktu do „mojego koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Towary mogą być dodawane lub usuwane z „mojego koszyka”.

 9. Mój koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi Towarami.

 10. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „mojego koszyka” wybrane przez siebie Towary, wybrać rozmiar towaru, określić rodzaj wysyłki lub odbiór własny i formę płatności oraz w treści komentarza wskazać dodatkowe uwagi, a następnie wybrać opcję "Składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, i postępować zgodnie z podanymi wskazówkami. Klient może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje konto lub wybierając opcję ”zmówienie bez rejestracji” podając w formularzu dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę zamówienia (imię, nazwisko, adres doręczenia, adres e-mail oraz telefon kontaktowy).

 11. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Klient zostanie poinformowany mailowo, na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji lub przy wypełnianiu formularza „zamówienie bez rejestracji”, o potwierdzeniu złożenia zamówienia.

 12. Po zaksięgowaniu na koncie bankowym Sprzedającego środków pieniężnych lub otrzymania od PayU potwierdzenia dokonania transakcji Klient zostanie poinformowany mailowo, na adres wskazany podczas rejestracji lub przy wypełnianiu formularza „zamówienie bez rejestracji” o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.

 13. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się wysłanie do Klienta informacji zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

 14. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji jest wysyłane do Klienta

  1. w przypadku dokonania płatności przelewem, kartą płatniczą/kredytową- w chwili zaksięgowania na koncie Sprzedającego środków pieniężnych,

  2. w przypadku dokonania płatności przy użyciu systemu PayU- w chwili otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia dokonania transakcji od PayU

 1. Zamówiony Towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Klienta..

 2. Realizacja zamówienia złożonego w dni powszednie po godzinie 16:00, oraz w soboty, niedziele i święta rozpoczyna się najbliższego dnia roboczego.

 3. Wszelkie promocje obowiązujące w Sklepie nie łączą się ze sobą. Klient może według swojego wyboru skorzystać z jednej promocji, chyba, że regulamin określonej promocji wyraźnie przewiduje możliwość łącznego korzystania z kilku promocji.

SPOSÓB PLATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny podane na stronie www.lets-shine.pl są w złotych polskich i zawierają podatek VAT ale nie zawierają kosztów dostawy

 2. Koszt dostawy jest doliczany do każdego zamówienia i zależy od wybranej metody dostawy. Dostępne metody dostawy Towaru i ich koszt, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu zamówienia

 3. Cena podana na stronie w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną, wiążącą zarówno Klienta jak i Sklepu. Po złożeniu zamówienia cena zamówionych towarów nie zmieni się, niezależnie od wprowadzonych przez Sklep zmian cen lub rozpoczętych akcji promocyjnych lub wyprzedażowych.

 4. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

 1. przelew

 2. karta płatnicza/kredytowa

 3. payU

 1. Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji jest uprzednie dokonanie płatności za zamówiony Towar.

 2. Brak zapłaty za zamówiony Towar w terminie 2 dni liczonych od dnia złożenia zamówienia, skutkuje anulowaniem zamówienia. Nie wyklucza to możliwości złożenia przez Klienta ponownego zamówienia tego samego Towaru.

 3. Za dzień zapłaty za zamówiony Towar przyjmuje się dzień wpływu należności na konto Sprzedawcy

 4. W przypadku żądania wystawienia faktury, Klient zobowiązany jest do podania niezbędnych danych, przy czym podania numeru NIP do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania zamówienia.  

REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać Towary bez wad.

 2. Dostawa następuje na adres wskazany przez Klienta za pośrednictwem wybranej przez Klienta metody dostawy Klient jest uprawniony także do osobistego odbioru Towaru w siedzibie Sprzedającego w przypadku wybrania w trakcie procesu zamawiania opcji "odbiór własny"

 3. Realizacja zamówień następuje w ciągu 2-7 dni roboczych od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sklep i nie obejmuje czasu potrzebnego na dostawę Towaru za pośrednictwem wybranej metody Dostawy

 4. Doręczenie przesyłki, zawierającej zamówiony Towar, na adres wskazany przez Klienta zostanie zrealizowane w terminach przewidzianych przez przewoźnika oraz z w sposób zgody z Regulaminem przewoźnika wybranego przez Klienta.

 5. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w terminie wskazanym w ust 3, Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o nich Klienta podając jednocześnie przewidywany czas realizacji zamówienia. W takim przypadku Klient może wycofać zamówienie.

 6. W przypadku niedostępności całości lub części Towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia i zwrot całości poniesionych kosztów).

 7. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od zamówienia w razie braku możliwości jego realizacji zwracając Klientowi wszystko, co Klient świadczył na rzecz Sprzedającego, chyba, że Klient dokona wyboru innego towaru.

 8. Aktualny status realizacji zamówienia dostępny jest dla zarejestrowanych Klientów po zalogowaniu się na konto, w zakładce "Zamówienia"

 9. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon, lub na życzenie Klienta faktura VAT.

 10. Przesyłki zagraniczne są realizowane tylko i wyłącznie poprzez firmę kurierską.

 11. Jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że Towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od złożenia zamówienia, zawiadomi o tym Klienta, który podejmie decyzję o dalszych losach złożonego przez niego zamówienia.

 12. Klient, będący konsumentem, w miarę możliwości powinien dokonać sprawdzenia stanu Towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.), a w przypadku uszkodzenia przesyłki spisać odpowiedni protokół celem usprawnienia procesu reklamacji. O ewentualnym uszkodzeniu przesyłki Kupujący powinien niezwłocznie poinformować Sprzedawcę.

 13. Klient, który nie jest konsumentem, jest zobowiązany do sprawdzenia stanu Towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu Klient powinien spisać protokół szkody, celem usprawnienia procesu reklamacji, i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą.

REKLAMACJE

 1. Klientowi będącemu konsumentem i nabywającemu Towar w celach nie związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, przysługują uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny.

 2. Reklamacje towarów można złożyć w każdy sposób dopuszczalny przez prawo, np. poprzez przesłanie reklamacji na piśmie drogą pocztową na ww. adres pocztowy Sklepu lub drogą mailową na adres www.info@lets-shine.pl.

 3. Zgłoszenie reklamacji może nastąpić m.in. poprzez wypełnienie formularza reklamacji stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 4. Reklamowany towar wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym lub oświadczeniem o składanej reklamacji należy przesłać na własny koszt na adres Sklepu

 5. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania drogą mailową, telefoniczną lub pisemną.

 6. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego, Klient proszony jest o przesłanie Towaru wraz z opisem wady Towaru.

 7. Do przesyłki reklamacyjnej należy załączyć oryginał paragonu lub faktury oraz opis wady Towaru.

 8. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.

 9. W zakresie złożonej przez Klienta reklamacji Towaru, Konsumentowi przysługują uprawnienia wynikające z  przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi przy sprzedaży

 10. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sprzedający zwróci Klientowi wszelkie koszty związane z reklamacją.

 11. Sprzedający informuje Klienta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji Towarów, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Szczegółowe formy rozpatrywania dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

ZWROTY

 1. Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta Konsument, który zawarł umowę na odległość może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu (14) dni od dnia objęcia zakupionej rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem pocztą elektroniczną na adres: www.lets-shine.pl bądź też listownie na adres: Nowowiejska 17 48-303 Nysa. Oświadczenie należy dołączyć do paczki zwrotnej adresowanej na Sklep.

 2. Dla skorzystania z prawa odstąpienia od umowy Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu lub złożyć to oświadczenie w każdy inny zgodny z przepisami prawa sposób.

 3. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.

 4. Sprzedawca potwierdza Konsumentowi, niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jego otrzymanie. Potwierdzenie takie wysyłane jest na adres e-mail, podany przy

Zamówieniu lub wskazany jako kontaktowy na złożonym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy

 1. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy na adres Sklepu.

 2. Konsument zwraca przedmiot lub przedmioty Umowy od której odstąpił na własne ryzyko oraz na własny koszt.

 3. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy.

 4. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie.

 5. Sprzedający uprawniony jest do wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej

 6. Zwracane Towary należy odesłać na adres: Nowowiejska 17 48-303 Nysa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

 7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru (uszkodzenia, zabrudzenia, modyfikację, brak metek lub etykiet)

 8. Wymiana zakupionego Towaru jest możliwa wyłącznie poprzez skorzystanie z procedury zwrotu i złożenia oraz opłacenia nowego, niezależnego zamówienia

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiana treści niniejszego regulaminu może nastąpić po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie. W przypadku braku akceptacji zmian regulaminu Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do likwidacja jego Konta

 2. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami

 3. Użytkownicy mogą kontaktować się ze Sprzedawcą w następujący sposób:

  1. telefon: 736642888 oraz 505550415

  2. poczta elektroniczna na adres: www.lets-shine.pl

  3. pisemnie na adres: Nowowiejska 17 48-303 Nysa.

 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego www.lets-shine.pl. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.

 5. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 12-12-2020.

Produkt dodany do listy życzeń
Produkt dodany do porównania.

Używamy plików cookie do obsługi tej strony internetowej i poprawy jej użyteczności. Należy pamiętać, że korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.

Więcej informacji o znajdziesz na stronie: Polityka plików Cookies